زمانبندی برگزاری آزمون زبان دکتری دانشگاه پیام نور 97 ، اعلام شد .